Andmekaitse

Sissejuhatus

Järgmise andmekaitse deklaratsiooniga soovime teid teavitada sellest, milliseid teie isikuandmeid (edaspidi ka "andmed") me töötleme, mis eesmärgil ja millises ulatuses. Andmekaitsedeklaratsioon kehtib kõigi meie poolt teostatud isikuandmete töötlemise kohta nii meie teenuste osutamise raames kui ka eelkõige meie veebilehtedel, mobiilirakendustes ja välistes veebipresentatsioonides, näiteks meie sotsiaalmeediaprofiilides (edaspidi ühiselt "veebipakkumine").

Sisukord

Ülevaade töötlemisest

Järgnev ülevaade võtab kokku töödeldavad andmeliigid ja nende töötlemise eesmärgid ning viitab andmesubjektidele.

Töödeldavate andmete liigid

 • Sündmusandmed (Facebook) ("Sündmusandmed" on andmed, mida me võime edastada Facebookile, nt Facebooki piksli kaudu (rakenduste kaudu või muul viisil), ja mis on seotud isikute või nende tegevusega; andmed hõlmavad näiteks teavet veebisaitide külastamise, sisuga suhtlemise, funktsioonide, rakenduste paigaldamise, tooteostude jne kohta; sündmusandmeid töödeldakse sisu ja reklaamiandmete sihtrühmade loomiseks (kohandatud sihtrühmad).Sündmuse andmeid töödeldakse sisu ja reklaamteabe sihtrühmade loomiseks (Custom Audiences); sündmuse andmed ei sisalda tegelikku sisu (nt kirjalikud kommentaarid), ei sisalda sisselogimisandmeid ega kontaktandmeid (st nimesid, e-posti aadresse ja telefoninumbreid). Sündmuse andmed kustutab Facebook maksimaalselt kahe aasta pärast, neist moodustatud sihtrühmad koos meie Facebooki konto kustutamisega).
 • Inventuuriandmed (nt nimed, aadressid).
 • Sisuandmed (nt kanded veebivormides).
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber).
 • Meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg).
 • Lepingu andmed (nt lepingu sisu, tähtaeg, kliendikategooria).
 • makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired).

Asjaomaste isikute kategooriad

 • Töötajad (nt töötajad, taotlejad, endised töötajad).
 • Äri- ja lepingupartnerid.
 • Huvitatud isikud.
 • Kommunikatsioonipartner.
 • Kliendid.
 • Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).

Töötlemise eesmärgid

 • Meie veebipakkumise pakkumine ja kasutajasõbralikkus.
 • Konversiooni mõõtmine (turundusmeetmete tõhususe mõõtmine).
 • Kontori- ja organisatsioonilised menetlused.
 • Otseturundus (nt e-posti või posti teel).
 • Tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu).
 • Turundus.
 • Kontaktitaotlused ja teabevahetus.
 • Profiilid kasutajaga seotud teabega (kasutaja profiilide loomine).
 • Remarketing.
 • Ohutusmeetmed.
 • Lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Päringute haldamine ja neile vastamine.
 • Sihtrühma moodustamine (turunduse või muu sisu väljundi jaoks asjakohaste sihtrühmade kindlaksmääramine).

Asjakohased õiguslikud alused

Allpool leiate ülevaate GDPRi õiguslikust alusest, mille alusel me töötleme isikuandmeid. Pange tähele, et lisaks GDPRi sätetele võivad teie või meie elukoha- või asukohariigis kehtida riiklikud andmekaitse-eeskirjad. Kui üksikjuhtudel on asjakohased konkreetsemad õiguslikud alused, teavitame teid nendest andmekaitse deklaratsioonis.

 • Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt 1 alapunkt a) - Andmesubjekt on andnud nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil või eesmärkidel.
 • Lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt b) - Töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või andmesubjekti taotlusel võetud lepingueelsete meetmete rakendamiseks.
 • Õiguslik kohustus (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt c). - Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f) - Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide tõttu, välja arvatud juhul, kui need huvid on ülimuslikud seoses andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabadustega, mis nõuavad isikuandmete kaitset.

Turvameetmed

Me võtame asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada riskile vastav kaitsetase vastavalt õiguslikele nõuetele, võttes arvesse tehnika taset, rakenduskulusid ning töötlemise laadi, ulatust, asjaolusid ja eesmärke, samuti erinevaid esinemise tõenäosusi ja füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardava ohu ulatust.

Meetmed hõlmavad eelkõige andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamist, kontrollides füüsilist ja elektroonilist juurdepääsu andmetele, samuti juurdepääsu andmetele, nendesse sisenemist, nende avalikustamist, nende kättesaadavuse tagamist ja eraldamist. Samuti on meil kehtestatud menetlused, millega tagatakse andmesubjektide õiguste kasutamine, andmete kustutamine ja vastamine andmete ohustamisele. Lisaks sellele võtame isikuandmete kaitset arvesse juba riistvara, tarkvara ja menetluste väljatöötamisel või valikul vastavalt andmekaitsepõhimõttele, tehnoloogia kavandamise ja andmekaitsesõbralike vaikeseadete kaudu.

SSL krüpteerimine (https)Meie veebipakkumise kaudu edastatavate andmete kaitsmiseks kasutame SSL-krüpteerimist. Sellised krüpteeritud ühendused saate ära tunda brauseri aadressireas oleva eesliite https:// järgi.

Isikuandmete edastamine

Isikuandmete töötlemise käigus võib andmeid edastada või avaldada teistele asutustele, ettevõtetele, õiguslikult sõltumatutele organisatsioonilistele üksustele või isikutele. Nende andmete saajate hulka võivad kuuluda näiteks IT-ülesannetega tellitud teenusepakkujad või veebisaidile integreeritud teenuste ja sisu pakkujad. Sellistel juhtudel järgime seaduslikke nõudeid ja eelkõige sõlmime teie andmete saajatega vastavad lepingud või kokkulepped, mis teenivad teie andmete kaitset.

Andmete edastamine organisatsioonisiseseltMe võime edastada isikuandmeid teistele meie organisatsiooni üksustele või anda neile juurdepääsu. Kui selline edastamine toimub halduslikel eesmärkidel, põhineb andmete edastamine meie õigustatud äri- ja ärihuvidel või kui see on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui andmesubjektid on andnud selleks oma nõusoleku või seadusliku loa.

Andmetöötlus kolmandates riikides

Kui me töötleme andmeid kolmandas riigis (st väljaspool Euroopa Liitu (EL), Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)) või kui töötlemine toimub kolmandate isikute teenuste kasutamise või andmete avaldamise või edastamise raames teistele isikutele, asutustele või ettevõtetele, siis toimub see ainult kooskõlas õiguslike nõuetega.

Väljendatud nõusoleku või lepingulise või seadusega nõutava edastamise korral töötleme või laseme andmeid töödelda ainult kolmandates riikides, kus on tunnustatud andmekaitse tase, lepinguline kohustus ELi komisjoni nn standardkaitseklauslite kaudu, sertifikaatide olemasolu või siduvate sisemiste andmekaitse-eeskirjade (DSGVO artiklid 44-49, ELi komisjoni teabelehekülg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Andmete kustutamine

Meie poolt töödeldavad andmed kustutatakse vastavalt õiguslikele nõuetele niipea, kui nende töötlemiseks lubatud nõusolekud tühistatakse või muud load kaotavad kehtivuse (nt kui nende andmete töötlemise eesmärk on kaotanud kehtivuse või neid ei ole enam vaja).

Kui andmeid ei kustutata, sest neid on vaja muudel seadusega lubatud eesmärkidel, siis piirdub nende töötlemine nende eesmärkidega. See tähendab, et andmed blokeeritakse ja neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib näiteks andmete kohta, mida tuleb säilitada kaubandus- või maksuseaduste tõttu või mille säilitamine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks.

Meie privaatsusteated võivad sisaldada ka lisateavet andmete säilitamise ja kustutamise kohta, mis on ülimuslik vastavate töötlemistoimingute puhul.

Küpsiste kasutamine

Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad andmeid külastatud veebisaitide või domeenide kohta ja mida brauser salvestab kasutaja arvutisse. Küpsiseid kasutatakse peamiselt selleks, et salvestada teavet kasutaja kohta tema külastuse ajal või pärast külastust veebipakkumise raames. Salvestatud teave võib sisaldada näiteks veebisaidi keeleseadistusi, sisselogimise staatust, ostukorvi või seda, kus videot vaadati. Küpsiste mõiste hõlmab ka muid tehnoloogiaid, mis täidavad samu funktsioone kui küpsised (nt kui kasutaja andmed salvestatakse pseudonüümsete veebitunnuste abil, mida nimetatakse ka "kasutajatunnusteks").

Eristatakse järgmisi küpsiste tüüpe ja funktsioone:

 • Ajutised küpsised (ka: seansiküpsised): Ajutised küpsised kustutatakse hiljemalt pärast seda, kui kasutaja on veebipakkumisest lahkunud ja oma brauseri sulgenud.
 • Püsiküpsised: Püsiküpsised jäävad alles ka pärast brauseri sulgemist. Näiteks saab salvestada sisselogimise staatuse või kuvada eelistatud sisu otse, kui kasutaja külastab veebilehte uuesti. Samuti võib sellisesse küpsisesse salvestada kasutajate huvid, mida kasutatakse külastatavuse mõõtmiseks või turunduslikel eesmärkidel.
 • Esimese osapoole küpsised: Esimese osapoole küpsised on seatud meie endi poolt.
 • Kolmanda osapoole küpsised (ka: kolmanda osapoole küpsised): Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad peamiselt reklaamijad (nn kolmandad osapooled) kasutajate andmete töötlemiseks.
 • Vajalikud (ka: hädavajalikud või absoluutselt vajalikud) küpsised: Ühest küljest võivad küpsised olla veebisaidi toimimiseks hädavajalikud (nt sisselogimise või muude kasutajasisendite salvestamiseks või turvalisuse tagamiseks).
 • Statistika, turundus ja isikupärastamise küpsisedLisaks kasutatakse küpsiseid üldiselt ka vahemiku mõõtmise raames ja siis, kui kasutaja huvid või käitumine (nt teatud sisu vaatamine, funktsioonide kasutamine jne) üksikutel veebisaitidel salvestatakse kasutaja profiili. Selliseid profiile kasutatakse näiteks selleks, et näidata kasutajatele nende potentsiaalsetele huvidele vastavat sisu. Seda menetlust nimetatakse ka "jälgimiseks", st kasutajate võimalike huvide jälgimiseks. Kui me kasutame küpsiseid või "jälgimistehnoloogiat", teavitame teid sellest eraldi oma andmekaitsedeklaratsioonis või nõusoleku saamise kontekstis.

Märkused õigusliku aluse kohta: Õiguslik alus, mille alusel me teie isikuandmeid küpsiste abil töötleme, sõltub sellest, kas me küsime teilt nõusolekut. Kui see on nii ja te nõustute küpsiste kasutamisega, on teie andmete töötlemise õiguslik alus teie deklareeritud nõusolek. Vastasel juhul töödeldakse küpsiseid kasutades andmeid meie õigustatud huvide alusel (nt meie veebipakkumise äritegevuse ja selle täiustamise eesmärgil) või kui küpsiste kasutamine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Säilitamisperiood: Kui me ei anna teile selgesõnalist teavet püsiküpsiste säilitamisperioodi kohta (nt nn küpsiste opt-in'i raames), siis eeldage, et säilitamisperiood võib olla kuni kaks aastat.

Üldine teave tühistamise ja vastuväidete esitamise (opt-out) kohta: Sõltuvalt sellest, kas töötlemine põhineb nõusolekul või seaduslikul loal, on teil igal ajal võimalus tühistada antud nõusolek või esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele küpsisetehnoloogiate abil (edaspidi "loobumine"). Esialgu saate oma vastuseisu deklareerida oma brauseri seadete abil, näiteks küpsiste kasutamise deaktiveerimise teel (kusjuures see võib piirata ka meie veebipakkumise funktsionaalsust). Küpsiste kasutamisest online-turunduse eesmärgil saab keelduda ka erinevate teenuste abil, eriti jälgimise puhul, veebilehtede kaudu. https://optout.aboutads.info ja https://www.youronlinechoices.com/ kuulutatakse välja. Lisaks saate täiendavaid juhiseid selle kohta, kuidas esitada vastuväiteid teenusepakkujate ja kasutatavate küpsiste kohta käiva teabe raames.

Küpsiste andmete töötlemine nõusoleku aluselMe kasutame küpsiste nõusoleku haldamise korda, mille raames on võimalik saada ja hallata kasutajate nõusolekut küpsiste kasutamiseks või küpsiste nõusoleku haldamise korras nimetatud töötlemiseks ja teenusepakkujate nõusolekut ning mille kasutajad saavad selle tühistada. Nõusoleku deklaratsioon salvestatakse, et ei peaks taotlust kordama ja et oleks võimalik tõestada nõusolekut vastavalt õiguslikule kohustusele. Salvestamine võib toimuda serveri poolel ja/või küpsises (nn opt-in küpsis või võrreldavate tehnoloogiate abil), et nõusolekut saaks määrata kasutajale või tema seadmele. Kui küpsiste haldusteenuste pakkujate kohta on olemas individuaalne teave, kehtib järgmine teave: Nõusoleku säilitamise kestus võib olla kuni kaks aastat. Luuakse pseudonüümne kasutaja identifikaator, mis salvestatakse koos nõusoleku andmise aja, nõusoleku ulatuse (nt millised küpsiste kategooriad ja/või teenusepakkujad) ning kasutatava brauseri, süsteemi ja lõppseadme andmetega.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg), meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Asjaomased isikud: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a), õigustatud huvi (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Äriteenused

Me töötleme oma lepinguliste ja äripartnerite, nt klientide ja huvitatud isikute (edaspidi ühiselt "lepingulised partnerid") andmeid lepinguliste ja võrreldavate õigussuhete ning nendega seotud meetmete raames ja lepinguliste partneritega suhtlemise (või lepingueelse) raames, nt päringutele vastamiseks.

Me töötleme neid andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks, oma õiguste tagamiseks ja selle teabega seotud haldusülesannete täitmiseks ning ettevõtluse korraldamiseks. Avaldame lepingupartnerite andmeid kolmandatele isikutele kehtiva õiguse raames ainult ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkidel või juriidiliste kohustuste täitmiseks või andmesubjektide nõusolekul (nt osalevatele telekommunikatsiooni-, transpordi- ja muudele abiteenustele ning alltöövõtjatele, pankadele, maksu- ja õigusnõustajatele, makseteenuse pakkujatele või maksuametitele). Lepingupartnereid teavitatakse edasistest töötlemisviisidest, nt turunduslikel eesmärkidel, käesoleva andmekaitse deklaratsiooni raames.

Teavitame lepingupartnereid eespool nimetatud eesmärkidel vajalikest andmetest enne andmete kogumist või selle käigus, nt veebivormides, erimärgistuse (nt värvid) või sümbolite (nt tärnid vms) abil või isiklikult.

Me kustutame andmed pärast seadusjärgsete garantii- ja võrreldavate kohustuste lõppemist, st põhimõtteliselt pärast 4 aasta möödumist, välja arvatud juhul, kui andmeid säilitatakse kliendikontol, nt nii kaua, kui neid tuleb säilitada õiguslikel arhiveerimise põhjustel (nt maksustamise eesmärgil, tavaliselt 10 aastat). Me kustutame lepingupartneri poolt meile tellimuse raames avaldatud andmed vastavalt tellimuse spetsifikatsioonile, põhimõtteliselt pärast tellimuse lõppemist.

Kui kasutame oma teenuste osutamiseks kolmanda osapoole teenusepakkujaid või platvorme, kehtivad kasutajate ja teenusepakkujate vahelistes suhetes vastava kolmanda osapoole teenusepakkuja või platvormi tingimused ja andmekaitsetingimused.

Kauplus ja e-kaubandusMe töötleme oma klientide andmeid, et võimaldada neil valida, osta või tellida valitud tooteid, kaupu ja nendega seotud teenuseid, samuti nende maksmist ja tarnimist või täitmist. Kui see on tellimuse täitmiseks vajalik, kasutame teenusepakkujaid, eelkõige posti-, ekspedeerimis- ja veoettevõtteid, et teostada klientide jaoks kohaletoimetamist või täitmist. Maksetehingute töötlemiseks kasutame pankade ja makseteenuse pakkujate teenuseid. Vajalik teave märgitakse sellisena tellimuse või võrreldava ostuprotsessi kontekstis ning see hõlmab tarne või tarnimise ja arveldamise jaoks vajalikku teavet ning kontaktandmeid, et saaksime vajaduse korral teiega konsulteerida.

Agentuuri teenused: Me töötleme oma klientide andmeid osana meie lepingulistest teenustest, mis võivad hõlmata näiteks kontseptuaalset ja strateegilist nõustamist, kampaaniate planeerimist, tarkvara ja disaini arendamist/konsultatsiooni või hooldust, kampaaniate ja protsesside rakendamist, käitlemist, serverite haldamist, andmeanalüüsi/konsultatsiooniteenuseid ja koolitusteenuseid.

Projekti- ja arendusteenusedMe töötleme oma klientide ja tellijate (edaspidi ühtselt "kliendid") andmeid, et võimaldada neil valida, omandada või tellida valitud teenuseid või töid ja nendega seotud tegevusi, samuti nende maksmist ja osutamist või teostamist või täitmist.

Nõutav teave on sellisena määratletud tellimuse, ostutellimuse või võrreldava lepingu sõlmimise kontekstis ning see sisaldab teenuste osutamiseks ja arveldamiseks vajalikku teavet ning kontaktandmeid, et oleks võimalik pidada konsultatsioone. Kui me saame juurdepääsu lõppklientide, töötajate või muude isikute andmetele, töötleme neid vastavalt õiguslikele ja lepingulistele nõuetele.

Tehnilised teenusedMe töötleme oma klientide ja tellijate (edaspidi ühtselt "kliendid") andmeid, et võimaldada neil valida, omandada või tellida valitud teenuseid või töid ja nendega seotud tegevusi, samuti nende maksmist ja osutamist või teostamist või täitmist.

Nõutav teave on sellisena määratletud tellimuse, ostutellimuse või võrreldava lepingu sõlmimise kontekstis ning see sisaldab teenuste osutamiseks ja arveldamiseks vajalikku teavet ning kontaktandmeid, et oleks võimalik pidada konsultatsioone. Kui me saame juurdepääsu lõppklientide, töötajate või muude isikute andmetele, töötleme neid vastavalt õiguslikele ja lepingulistele nõuetele.

 • Töödeldud andmete liigid: Inventuuriandmed (nt nimed, aadressid), makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid), lepinguandmed (nt lepingu sisu, tähtaeg, kliendikategooria), kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg), meta/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Asjaomased isikud: Huvitatud isikud, äri- ja lepingupartnerid, kliendid.
 • Töötlemise eesmärgid: Lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus, kontaktide taotlemine ja suhtlemine, kontori- ja organisatsioonilised menetlused, haldamine ja taotlustele reageerimine, turvameetmed.
 • Õiguslik alus: Lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b), õiguslik kohustus (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c), õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Kontaktide ja päringute haldamine

Kontaktide võtmisel meiega (nt kontaktvormi, e-posti, telefoni või sotsiaalmeedia kaudu), samuti olemasolevate kasutaja- ja ärisuhete raames töödeldakse küsitlejate andmeid niivõrd, kuivõrd see on vajalik kontaktpäringutele ja taotletud meetmetele vastamiseks.

Kontaktpäringutele vastamine ning kontakt- ja päringuandmete haldamine lepinguliste või lepingueelsete suhete raames toimub meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või (eel)lepingulistele päringutele vastamiseks ning lisaks sellele õigustatud huvide alusel päringutele vastamiseks ja kasutaja- või ärisuhete säilitamiseks.

 • Töödeldud andmete liigid: Inventuuriandmed (nt nimed, aadressid), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid), sisuandmed (nt kanded veebivormides).
 • Asjaomased isikud: Kommunikatsioonipartner.
 • Töötlemise eesmärgid: Kontaktitaotlused ja teabevahetus.
 • Õiguslik alus: Lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b), õigustatud huvi (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Suhtlemine messengeri kaudu

Me kasutame sõnumitoojaid suhtluse eesmärgil ja palume teil seetõttu jälgida järgmist teavet sõnumitooja funktsioonide, krüpteerimise, suhtluse metaandmete kasutamise ja teie vastuväidete esitamise võimaluste kohta.

Võite meiega ühendust võtta ka alternatiivsete vahendite abil, nt telefoni või e-posti teel. Palun kasutage teile esitatud kontaktvõimalusi või meie veebipakkumise raames pakutavaid kontaktvõimalusi.

Sisu (st teie sõnumi ja manuste sisu) läbiva krüpteerimise puhul juhime tähelepanu sellele, et side sisu (st sõnumi sisu ja lisatud pildid) on krüpteeritud otsast lõpuni. See tähendab, et sõnumite sisu ei ole võimalik vaadata, isegi mitte sõnumiteenuse pakkujate endi poolt. Sõnumite sisu krüpteerimise tagamiseks peaksite alati kasutama ajakohastatud sõnumivahendajate versiooni, mille puhul on krüpteerimine lubatud.

WhatsApp:

 • Töödeldud andmete liigid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber), kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg), meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Asjaomased isikud: Kommunikatsioonipartner.
 • Töötlemise eesmärgid: Kontaktitaotlused ja teabevahetus, otseturundus (nt e-posti või posti teel).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a), õigustatud huvi (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Vestlusrobotid ja vestlusfunktsioonid

Pakume suhtlusvõimalusena veebivestlusi ja juturobotifunktsioone (ühiselt "vestlusteenused"). Vestlus on teatud aja jooksul toimuv veebivestlus. Vestlusrobot on tarkvara, mis vastab kasutajate küsimustele või teavitab neid sõnumitest. Kui kasutate meie vestlusfunktsioone, võime töödelda teie isikuandmeid.

Kui kasutate meie jututeenuseid veebiplatvormi raames, salvestatakse teie identifitseerimisnumber ka vastavasse platvormi. Samuti võime koguda teavet selle kohta, millised kasutajad meie jututeenustega suhtlevad ja millal. Lisaks salvestame teie vestluste sisu vestlusteenuste kaudu ning registreerimis- ja nõusolekuprotsesside logi, et neid saaksime tõestada vastavalt õiguslikele nõuetele.

Soovime juhtida kasutajate tähelepanu sellele, et vastav platvormi pakkuja võib teada saada, et ja millal kasutajad meie jututeenustega suhtlevad, ning koguda tehnilisi andmeid kasutajate poolt kasutatava seadme kohta ja sõltuvalt seadme seadetest ka asukohateavet (nn metaandmed), et optimeerida vastavaid teenuseid ja tagada turvalisus. Samuti võivad vastavad platvormide pakkujad kasutada vestlusteenuste kaudu toimuva suhtluse metaandmeid (nt teavet selle kohta, kes kellega suhtles) vastavalt oma eeskirjadele, millele me viitame lisateabe saamiseks, turunduslikel eesmärkidel või kasutajatele kohandatud reklaami kuvamiseks.

Kui kasutajad nõustuvad juturobotiga teabe aktiveerimisega regulaarsete sõnumitega, on neil võimalus tulevikus igal ajal teavitamisest loobuda. Vestlusrobot teavitab kasutajaid sellest, kuidas ja millistel tingimustel nad saavad sõnumitest loobuda. Vestlusroboti sõnumitest loobumisel kustutatakse kasutajate andmed sõnumite saajate nimekirjast.

Me kasutame eespool nimetatud teavet oma jututeenuste toimimiseks, nt kasutajate isikliku kõnetamise, nende päringutele vastamise, soovitud sisu edastamise ja ka meie jututeenuste täiustamiseks (nt juturobotite "õpetamiseks" vastuseid sageli esitatud küsimustele või vastamata päringute tuvastamiseks).

Märkused õigusliku aluse kohta: Me kasutame vestlusteenuseid nõusoleku alusel, kui oleme eelnevalt saanud kasutajatelt loa nende andmete töötlemiseks meie vestlusteenuste raames (see kehtib juhtudel, kui kasutajatelt küsitakse nõusolekut, nt selleks, et vestlusrobot saaks neile regulaarselt sõnumeid saata). Kui me kasutame vestlusteenuseid selleks, et vastata kasutajate päringutele meie teenuste või meie ettevõtte kohta, siis toimub see lepingulise ja lepingueelse suhtluse eesmärgil. Lisaks kasutame vestlusteenuseid oma õigustatud huvide alusel, et optimeerida vestlusteenuseid, nende toimimise tõhusust ja suurendada kasutajate positiivset kogemust.

Tühistamine, vastuväited ja kustutamine: Te võite igal ajal tühistada antud nõusoleku või esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele meie jututeenuste raames.

 • Töödeldud andmete liigid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber), sisuandmed (nt veebivormide sisestused), kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg), meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Asjaomased isikud: Kommunikatsioonipartner.
 • Töötlemise eesmärgid: Kontaktitaotlused ja teabevahetus, otseturundus (nt e-posti või posti teel).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a), lepingu täitmine ja lepingueelne päring (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b), õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Kasutatud teenused ja teenusepakkujad:

reklaamteavitus e-posti, posti, faksi või telefoni teel

Me töötleme isikuandmeid reklaami eesmärgil, mis võib toimuda erinevate kanalite kaudu, näiteks e-posti, telefoni, posti või faksi teel, vastavalt õiguslikele nõuetele.

Vastuvõtjatel on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta või reklaami eesmärgil toimuvale teavitamisele igal ajal vastu vaielda.

Pärast nõusoleku tühistamist või vastuväiteid võime oma õigustatud huvide alusel säilitada nõusoleku tõendamiseks vajalikke andmeid kuni kolm aastat, enne kui need kustutame. Nende andmete töötlemine piirdub võimaliku nõuete eest kaitsmise eesmärgil. Individuaalne kustutamistaotlus on võimalik igal ajal, tingimusel, et samal ajal kinnitatakse nõusoleku varasemat olemasolu.

 • Töödeldud andmete liigid: Inventuuriandmed (nt nimed, aadressid), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid).
 • Asjaomased isikud: Kommunikatsioonipartner.
 • Töötlemise eesmärgid: Otseturundus (nt e-posti või posti teel).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a), õigustatud huvi (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Kohalolek sotsiaalvõrgustikes (sotsiaalmeedia)

Me haldame sotsiaalvõrgustikes veebipresidentsust ja töötleme selles kontekstis kasutajaandmeid, et suhelda seal aktiivsete kasutajatega või pakkuda teavet meie kohta.

Juhime tähelepanu, et kasutajaandmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu. Sellega võivad kaasneda riskid kasutajate jaoks, sest näiteks kasutajate õiguste jõustamine võib olla keerulisem.

Lisaks töödeldakse sotsiaalvõrgustike kasutajaandmeid tavaliselt turu-uuringute ja reklaami eesmärgil. Näiteks saab kasutajate kasutuskäitumise ja sellest tulenevate huvide põhjal luua kasutajaprofiile. Kasutusprofiile saab omakorda kasutada näiteks selleks, et paigutada võrgustikes ja väljaspool võrgustikke reklaami, mis eeldatavasti vastab kasutajate huvidele. Selleks salvestatakse tavaliselt kasutajate arvutitesse küpsised, millesse salvestatakse kasutajate kasutuskäitumine ja huvid. Lisaks võidakse kasutajate kasutajaprofiilidesse salvestada ka kasutajate poolt kasutatavatest seadmetest sõltumatuid andmeid (eriti kui kasutajad on vastavate platvormide liikmed ja nendesse sisse logitud).

Vastavate töötlemisviiside ja vastuväidete esitamise (loobumise) võimaluste üksikasjalikuks tutvustamiseks viitame vastavate võrkude operaatorite esitatud andmekaitsedeklaratsioonidele ja teabele.

Teabenõuete ja andmesubjekti õiguste teostamise puhul soovime samuti rõhutada, et neid saab kõige tõhusamalt teostada teenusepakkujate juures. Ainult teenusepakkujatel on juurdepääs kasutajate andmetele ning nad saavad võtta asjakohaseid meetmeid ja anda teavet otse. Kui vajate siiski abi, võite meiega ühendust võtta.

 • Töödeldud andmete liigid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber), sisuandmed (nt veebivormide sisestused), kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg), meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Asjaomased isikud: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: Kontaktitaotlused ja teabevahetus, tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu), turundus.
 • Õiguslik alus: Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f).

Pluginid ja varjatud funktsioonid ning sisu

Integreerime oma veebipakkumisse funktsionaalseid ja sisulisi elemente, mis on saadud vastavate teenusepakkujate (edaspidi "kolmandatest isikutest teenusepakkujad") serveritest. Need võivad olla näiteks graafika, videod või linnakaardid (edaspidi ühtselt "sisu").

Integreerimine eeldab alati, et selle sisu kolmandatest isikutest pakkujad töötlevad kasutaja IP-aadressi, sest ilma IP-aadressita ei saaks nad sisu brauserile saata. IP-aadress on seega vajalik selle sisu või funktsiooni kuvamiseks. Me püüame kasutada ainult sellist sisu, mille vastavad teenusepakkujad kasutavad IP-aadressi ainult sisu edastamiseks. Kolmandate osapoolte pakkujad võivad statistilistel või turunduslikel eesmärkidel kasutada ka nn piksli sildid (nähtamatu graafika, tuntud ka kui "veebimajakad"). Pikslijäljendeid võib kasutada sellise teabe analüüsimiseks nagu külastatavus selle veebisaidi lehekülgedel. Pseudonüümset teavet võidakse salvestada ka kasutaja seadmesse küpsistesse ning see võib muu hulgas sisaldada tehnilist teavet brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, viitavaid veebisaite, külastuse aega ja muud teavet meie veebipakkumise kasutamise kohta, samuti võib see olla seotud muude allikate sellise teabega.

Märkused õigusliku aluse kohta: Kui me palume kasutajatel anda nõusolek kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Muul juhul töödeldakse kasutajate andmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, majanduslike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg), meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Asjaomased isikud: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: Meie veebipakkumise ja kasutajasõbralikkuse tagamine, lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslik alus: Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f).

Kasutatud teenused ja teenusepakkujad:

 • Google Fonts: Me integreerime teenusepakkuja Google'i kirjatüübid ("Google Fonts"), kusjuures kasutaja andmeid kasutatakse ainult kirjatüüpide kuvamiseks kasutaja brauseris. Integreerimise aluseks on meie õigustatud huvi tehniliselt turvalise, hooldusvaba ja tõhusa kirjatüüpide kasutamise, nende ühetaolise kuvamise ja nende integreerimise võimalike litsentsimispiirangute arvesse võtmise vastu. Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; veebisait: https://fonts.google.com/; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Integreerime teenusepakkuja Google Maps kaardid. Töödeldavad andmed võivad sisaldada eelkõige kasutajate IP-aadresse ja asukohaandmeid, mida aga ei koguta ilma nende nõusolekuta (tavaliselt teostatakse nende mobiilseadmete seadete seadete raames); teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; veebisait: https://cloud.google.com/maps-platform; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; võimalus esitada vastuväiteid (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklaami kuvamise seaded: https://adssettings.google.com/authenticated.

Juhtimis-, korraldus- ja tugivahendid

Kasutame teiste teenusepakkujate (edaspidi "kolmandatest isikutest teenusepakkujad") teenuseid, platvorme ja tarkvara meie teenuste korraldamiseks, haldamiseks, planeerimiseks ja pakkumiseks. Kolmandate osapoolte teenusepakkujate ja nende teenuste valikul järgime õiguslikke nõudeid.

Sellega seoses võidakse isikuandmeid töödelda ja salvestada kolmanda osapoole teenusepakkujate serverites. See võib hõlmata erinevaid andmeid, mida me töötleme vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Need andmed võivad hõlmata eelkõige kasutajate põhi- ja kontaktandmeid, andmeid tehingute, lepingute, muude protsesside ja nende sisu kohta.

Kui kasutajaid suunatakse kolmandate isikute teenusepakkujate või nende tarkvara või platvormide juurde meiega suhtlemise, ärisuhete või muude suhete käigus, võivad kolmandatest isikutest teenusepakkujad töödelda kasutusandmeid ja metaandmeid turvalisuse, teenuse optimeerimise või turunduse eesmärgil. Seetõttu palume teil järgida vastavate kolmandate osapoolte pakkujate andmekaitset puudutavaid teateid.

Märkused õigusliku aluse kohta: Kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandate osapoolte teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Lisaks võib nende kasutamine olla meie (eel)lepinguliste teenuste osa, tingimusel, et kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamine on selles raamistikus kokku lepitud. Vastasel juhul töödeldakse kasutajaandmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, ökonoomsete ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata teile ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: Inventuuriandmed (nt nimed, aadressid), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber), sisuandmed (nt sissekanded veebivormides), kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg), meta/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Asjaomased isikud: Kommunikatsioonipartnerid, kasutajad (nt veebisaidi külastajad, veebiteenuste kasutajad).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a), lepingu täitmine ja lepingueelne päring (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b), õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Privaatsuspoliitika muutmine ja ajakohastamine

Palume teid regulaarselt teavitada end meie andmekaitsedeklaratsiooni sisust. Me kohandame andmekaitsedeklaratsiooni niipea, kui muudatused meie poolt teostatavas andmetöötluses seda vajalikuks teevad. Teavitame teid niipea, kui muudatused nõuavad teiepoolset koostööd (nt nõusolekut) või muud individuaalset teavitamist.

Kui me anname käesolevas privaatsusavalduses ettevõtete ja organisatsioonide aadressid ja kontaktandmed, siis võtke arvesse, et aadressid võivad aja jooksul muutuda ja palun kontrollige andmeid enne meiega ühendust võtmist.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektina on teil GDPRi alusel õigus erinevatele õigustele, mis tulenevad eelkõige GDPRi artiklitest 15-21:

 • Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie erilise olukorraga seotud põhjustel teid puudutavate isikuandmete töötlemisele, mis toimub DSGVO artikli 6 lõike 1 punktide e või f alusel; see kehtib ka nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi kohta. Kui teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud sellise otseturundusega.
 • Nõusoleku tagasivõtmise õigus: Teil on õigus oma antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Õigus teabele: Teil on õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas kõnealuseid andmeid töödeldakse, ja teavet nende andmete kohta, samuti lisateavet ja andmete koopiat vastavalt õiguslikele nõuetele.
 • Parandusõigus: Teil on õigus nõuda, et teid puudutavaid andmeid täiendataks või teid puudutavad ebaõiged andmed parandataks vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele.
 • Õigus andmete kustutamisele ja töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda, et teid puudutavad andmed viivitamata kustutatakse või teiseks nõuda andmete töötlemise piiramist vastavalt seadusesätetele.
 • Õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada teiega seotud andmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis vastavalt õiguslikele nõuetele või taotleda nende edastamist teisele vastutavale isikule.
 • Kaebus järelevalveasutusele: Ilma et see piiraks muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine, kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub üldises isikuandmete kaitse määruses sätestatud nõudeid.

Mõistete määratlused

Selles jaotises antakse teile ülevaade käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatavatest terminitest. Paljud terminid on võetud seadusest ja määratletud eelkõige GDPRi artiklis 4. Õiguslikud määratlused on siduvad. Järgnevad selgitused seevastu on mõeldud eelkõige selleks, et aidata teil neid mõista. Terminid on sorteeritud tähestikulises järjekorras.

 • IP maskeerimine: IP-maskimine on meetod, mille puhul IP-aadressi viimane oktett, st kaks viimast numbrit, kustutatakse, nii et IP-aadressi ei saa enam kasutada isiku üheselt identifitseerimiseks. Seega on IP-masking vahend pseudonüümseteks töötlemisprotseduurideks, eriti online-turunduses.
 • Ümberarvestuse mõõtmine: Konversioonimõõtmine (tuntud ka kui "külastuste hindamine") on menetlus, mida saab kasutada turundusmeetmete tõhususe määramiseks. Selleks salvestatakse tavaliselt küpsis kasutajate seadmetesse veebisaitidel, kus turundusmeetmed toimuvad, ja seejärel otsitakse see uuesti välja sihtveebisaidil. See võimaldab meil näiteks jälgida, kas meie poolt teistele veebisaitidele paigutatud reklaamid on olnud edukad.
 • Isikuandmed: "Isikuandmed" - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (edaspidi "andmesubjekt") kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebitunnuse (nt küpsise) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel.
 • Profiilid kasutajaga seotud teabega: "Kasutajaga seotud teabega profiilide" või lühidalt "profiilide koostamine" hõlmab igasugust isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mis seisneb nende isikuandmete kasutamises, et analüüsida, hinnata või prognoosida füüsilise isikuga seotud teatud isiklikke aspekte (sõltuvalt profiilide koostamise tüübist võib see hõlmata erinevaid andmeid demograafiliste andmete, käitumise ja huvide kohta, nagu suhtlemine veebisaitide ja nende sisuga jne) (nt huvi teatud sisu või toodete vastu, klikkimiskäitumine veebisaidil või asukoha suhtes). Profiilide koostamiseks kasutatakse sageli küpsiseid ja veebimajakaid.
 • Remarketing: Remarketing" või "retargeting" on see, kui näiteks reklaami eesmärgil märgitakse, millistest toodetest kasutaja oli veebilehel huvitatud, et tuletada kasutajale neid tooteid meelde teistel veebilehtedel, nt reklaamides.
 • Vastutab: Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Töötlemine: "Töötlemine" - mis tahes toiming või toimingute kogum, mis tehakse isikuandmetega, olenemata sellest, kas see toimub automaatselt või mitte. Mõiste on lai ja hõlmab praktiliselt igasugust andmetöötlust, olgu see siis andmete kogumine, analüüsimine, säilitamine, edastamine või kustutamine.
 • Sihtrühma moodustamine: Sihtrühma moodustamisest (või "kohandatud sihtrühmadest") räägime siis, kui sihtrühmad määratakse kindlaks reklaami eesmärgil, nt reklaami sisestamiseks. Näiteks võib kasutaja huvi põhjal teatud toodete või teemade vastu internetis järeldada, et see kasutaja on huvitatud sarnaste toodete reklaamidest või veebipoest, kus ta tooteid vaatas. "Sarnastest sihtrühmadest" (või sarnastest sihtrühmadest) räägime omakorda siis, kui sobivaks peetud sisu kuvatakse kasutajatele, kelle profiilid või huvid eeldatavasti vastavad kasutajatele, kelle jaoks profiilid on loodud. Kohandatud sihtrühmade ja sarnaste sihtrühmade loomiseks kasutatakse üldiselt küpsiseid ja veebimajakaid.

Loodud tasuta Datenschutz-Generator.de abil Dr. Thomas Schwenke poolt